Laparoscopic ureterolysis for the treatment of ureteral endometriosis: our experience